top of page

Betalingsvilje for nødvendige investeringer


Skrevet av Toril Hofshagen. Nye beregninger viser et investeringsbehov i kommunalt eide vann- og avløpsanlegg på over 280 milliarder kroner frem til 2040. I følge en Sentio-undersøkelse er innbyggerne villige til å betale mer i gebyr for å sikre vann- og avløpstjenesten fremover.

Samfunnet er avhengig av gode vann- og avløpstjenester. En ny Norsk Vann rapport viser at det er behov for å investere over 280 milliarder kroner i de kommunalt eide vann- og avløpsanleggene frem til 2040, for å kunne sikre fortsatt rent vann i springen og i naturen. 56 prosent av investeringsbehovet gjelder vannforsyningen og 44 prosent avløpshåndteringen.

Fornyelse av ledningsnettet for vann og avløp står i sum for 64 prosent av investeringsbehovet, da det er nødvendig å øke dagens fornyelsestakt med om lag 50 prosent. Vann- og avløpsanleggene må også bygges ut for å takle befolkningsveksten, klimaendringene og skjerpede krav til kvalitet og sikkerhet.

Investeringene vil på landsbasis medføre 4 prosent årlig vekst i vann- og avløpsgebyrene utover normal prisvekst. Det blir viktig å utvikle kostnadseffektive løsninger og ny teknologi, for å redusere gebyrveksten. Samtidig viser en befolkningsundersøkelse, utført av Sentio på oppdrag for Norsk Vann, at 68 prosent er i svært stor eller noen grad villige til å betale mer for vann- og avløpstjenesten.

Saken ble blant annet omtalt i en rekke NRK-kanaler 26. juli og i en NTB-sak samme dag. Her kan Norsk Vanns pressemelding, rapport m.m. lastes ned:

Pressemelding fra Norsk Vann

Norsk Vann rapport 223/2017 «Finansieringsbehov i vannbransjen 2016-2040»

2-siders budskapsark om finansieringsbehovet i vannbransjen

Sentio-undersøkelse om betalingsvillighet for vann- og avløpstjenestene

Merk: Den nye Norsk Vann rapporten beregner et lavere investeringsbehov enn i Norsk Vanns rapport B17 fra 2013. Den nye rapporten baserer seg i større grad på kommunenes og kommunalt eide selskapers reelle investeringsplaner og enhetskostnader, som det ikke forelå tilstrekkelig data om i 2013. Den presenterer dessuten kun investeringsbehovet i kommunalt eide anlegg og har ikke inkludert investeringsbehov i huseiernes egne stikkledninger og anlegg i spredt bebyggelse, slik forrige rapport hadde.

RECENT POSTS

ARCHIVE POSTS

bottom of page